ความเป็นมาโครงการ


หลักการและเหตุผล

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและแข่งขันได้ การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีการสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ผลักดัน เชื่อมโยง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ นำจุดแข็งของชุมชนในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้การรับรองคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อเป็นการนำเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมชุมชนแห่งความยั่งยืน

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นการสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศไทย 4.0 ภายใต้กรอบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จากทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อสร้างจุดแข็งและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน ด้านกระบวนการพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการ คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อที่จะเป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP สืบทอดกิจการ สามารถดำเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็งเติบโตและขยายตัวต่อไปได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ OTOP

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP ให้มีองค์ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างช่องทางการตลาดใน Social network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 275 total views,  1 views today