แนะนำการใช้งาน E-learning

หลักสูตรการพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP

E-learning ชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น และหลักสูตรการพัฒนาเข้มข้น
กิจกรรมพัฒนาทายาทผู้ประกอบการ OTOP อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP สู่ดิจิทัล 4.0 โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าไปเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว

โดยมีขั้นตอนในการเรียนรู้ดังนี้

 1. E-learning ในแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย VDO สื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้  เอกสารประกอบการสอน และ แบบทดสอบวัดความรู้ ก่อน-หลังการเรียน  ซึ่งจะอยู่ในเมนู E-learning OTOP
 2. ผู้เรียนควรดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ระหว่างศึกษาผ่าน VDO สื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อ
 3. ก่อนเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อให้ทำแบบแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนการเรียน(Pre test)
 4. หลังจากนั้น เรียนผ่าน VDO สื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อ
 5. เมื่อเรียนจบในแต่ละหัวข้อให้ทำแบบทดสอบวัดความรู้หลังการเรียน
 6. เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ชุด ดังนี้
  1. ชุดที่ 1.การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ทางการตลาด ประกอบด้วย VDO 2 ตอน
  1. ชุดที่ 2 ประกอบด้วย
 7. VDO การบริหารจัดการการเงิน 1 ตอน
 8. VDO การบริหารจัดการธุรกิจ 1 ตอน
  1. ชุดที่ 3 ประกอบด้วย
 9. VDO การบริหารการผลิต 1 ตอน
 10. VDO การบริหารสินค้าคงคลังและการส่งมอบสินค้า 1 ตอน
  1. ชุดที่ 4 การจัดทำ Business Model Canvas ประกอบด้วย VDO 1 ตอน

มีแบบทดสอบวัดความรู้ ก่อน-หลังการเรียน ของแต่ละชุดความรู้ 

 • เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาเข้มข้น ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
 • แนวทางวิเคราะห์ตลาดและแนวโน้มตลาดออนไลน์ (VDO -1 คลิบ)
 • อุปกรณ์ที่ใช้และโปรแกรม Application ในการทำตลาดออนไลน์ (VDO -1 คลิบ)
 • การทำตลาดบน Facebook และ Line  (VDO -1 คลิบ)
 • เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและVDO โดยใช้สมาร์ทโฟน (VDO -1 คลิบ)
 • การทำตลาดบน Shopee (VDO -2 คลิบ)
 • การทำตลาดบน Lazada (VDO -2 คลิบ)
 • การใช้ Digital Marketplace ในการทำตลาด (VDO -2 คลิบ)

ให้ทำแบบทดสอบก่อนการเรียน เมื่อเรียนรู้เนื้อหาครบทุกหัวข้อแล้ว จึงทำแบบทดสอบหลังการเรียน  

 • ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปเรียนรู้ และทำแบบทดสอบซ้ำได้เท่าที่ต้องการ

 242 total views,  2 views today